Töötajate puhul - isikuandmete töötlemine
Teatis isikuandmete töötlemise kohta ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Tööotsijad
Käesolev teatis isikuandmete töötlemise ja isikuandmete töötlemiseks antava nõusoleku kohta (“Teatis”)  kehtib kõikide Jysk Linnen`n Furniture OÜ, registrikood 10170660, registreeritud aadress: Endla 45, Tallinn (“Tööandja”) tööotsijate (“Tööotsija”) suhtes.
Kuna Tööotsija on edastanud Tööandjale ja/või SIA “Do it”, registrikood No.: 40003733207, registreeritud aadress: Garkalnes county., Berģi, "Augšvimbas", LV-1024 (“SIA “Do it””) tööle kandideerimise avalduse, siis selleks, et Tööandja saaks esitatud avalduse ning selles toodud info osas ehk Tööotsija sobivuse üle otsustada, on vajalik Tööotsija isikuandmete töötlemine Tööandja ja/või SIA “Do it” poolt. SIA “Do It” on Tööandjaga samasse kontserni kuuluv äriühing ja abistab Tööandjat erinevate äriülesannetega, sealhulgas värbamisprotsessi läbiviimisega. Selleks, et teavitada Tööotsijat Tööandja ja/või SIA “Do it” poolsest isikuandmete töötlemisest ja määratleda Tööotsija isikuandmete töötlemise alused:
        • esitavad Tööandja ja SIA „Do it“ käesolevaga vastavalt määruse (EL) 2016/679 (“Määrus”) artiklites 13 ja 14 sätestatule Tööotsijale asjakohase teabe, ja
        • Tööandja ja SIA „Do it“ annavad Tööotsijale võimaluse väljendada oma nõusolekut allpool täpsustatud Tööotsija isikuandmete töötlemise suhtes olukordades, kus Tööotsija isikuandmete töötlemise aluseks on Tööotsija nõusolek.
 
1. Vastutav töötleja
Tööotsija isikuandmete suhtes on kaasvastutavad töötlejad:
1) Tööandja:
Tööandja kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste suhtes on järgmised:
        • aadress: Endla 45, Tallinn
        • e-post: [email protected]
2) SIA “Do it”:
SIA “Do it” kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste suhtes on järgmised
        • aadress: Garkalnes county, Berģi, "Augšvimbas", LV-1024
        • e-post: [email protected]
Tööandjale ja SIA “Do it” viidatakse edaspidi ühiselt kui Vastutavale töötlejale. Tööotsijal on õigus võtta ühendust kas Tööandjaga või SIA “Do it” seoses Tööotsija isikuandmete töötlemisega.
 
2. Tööotsija Isikuandmed ja Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Vastutav töötleja töötleb järgnevatel eesmärkidel järgnevaid Tööotsija isikuandmeid (“Isikuandmed”):
a.   Tööotsija kui potentsiaalse töötaja hindamiseks, seal hulgas, kuid mitte ainult kaalumaks, kas Tööotsija vastab Tööandja ja/või SIA “Do it” töökoha kriteeriumitele:   isikusamasust tõendav teave, kontaktandmed, teave erialaste ja akadeemiliste kvalifikatsioonide kohta, dokumendid ja teave oskustest, mis on vajalikud konkreetsel töökohal töötamise jaoks (näiteks juhiluba), eelnevad töökohad, eelmiste tööandjate kontaktandmed, eelmiste tööandjate ja muude isikute soovitused, mis tahes avalikult saadaval olev teave Tööotsija kohta, Tööotsija poolt kandideerimisprotsessi vältel avaldatud teave hindamistestide ja isiksuse testide kaudu, finantsseis (kui see on nõutav konkreetse tööpositsiooni puhul) ja muud Tööotsija poolt esitatud andmed CV-s või mis on vajalikud Tööotsija hindamiseks;
b.   Tööotsija andmete kogumiseks ja säilitamiseks, et teda tulevikus teavitada Tööandja ja/või SIA “Do it” vabadest töökohtadest ja kaaluda Tööotsijat potentsiaalse kandidaadina mis tahes Tööandja ja/või SIA “Do it” vabale töökohale: Isikuandmed, mis on välja toodud ülal punktis a.
c.   Potentsiaalse töösuhte loomiseks:  Isikuandmed, mis on välja toodud ülal punktis a ja isikut tõendavad dokumendid, makseandmed (näiteks arveldusarve number), meditsiinilised andmed (kui see on konkreetse tööpositsiooni puhul eelduseks/vajalik), teave tööhõive staatuse kohta, eelistatud tööaeg ja muud Isikuandmed, mida võib mõistlikult nõuda töölepingu sõlmimiseks;  
d.   kuritegevuse ja vara kaitsega seotud rikkumiste või üksikisiku eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise rikkumise ennetamiseks või avastamiseks: videovalve kaamerate salvestised/pilt, teave Vastutava töötleja valdustesse, kontserni äriühingute valdustesse ja ressurssidele ligipääsu kohta, mis on kogutud videovalve käigus kontserni äriühingute kontorialas või valdustes; 
e.   mis tahes juriidiliste nõuete esitamiseks ja nende eest kaitsmiseks, arvestades seaduses sätestatud piiranguid: kõik Isikuandmed, mis on vajalikud lähtuvalt nõude olemusest.
 
3.  Isikuandmete töötlemise alused
Vastutav töötleja töötleb Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel, kui:
• Tööotsija Isikuandmete töötlemine on vajalik töölepingu sõlmimiseks (näiteks, juhul, kui Isikuandmeid töödeldakse, et hinnata, kas Tööotsija vastab Tööandja või SIA “Do it” töökoha kriteeriumitele - Teatise 2. peatüki punktides a ja c toodud eesmärkidel). Kui Tööotsija ei esita vajalikku teavet sellise hindamise läbi viimiseks, võib see mõjutada Tööotsija hindamise tulemusi ja Tööandja ega SIA “Do it” ei ole vastutavad sellest tulenevate tagajärgede eest;
• Tööotsija Isikuandmete töötlemine on vajalik tagamaks Vastutava töötleja vastavus Vastutavale töötlejale kohalduvate seadusjärgsete nõuetega, näiteks Tööotsija teabe esitamine ametiasutustele. Eelnev kohaldub eesmärkidele, mis on välja toodud käesoleva Teatise 2. peatüki punktides a ja c. Kui Vastutava töötleja käsutuses ei ole vastavat teavet, mida Tööotsija peab seaduse kohaselt tagama, siis Vastutav töötleja ei ole vastutav selle eest, et Tööotsija ei esitanud vajalikku teavet teistele osapooltele. Kui Tööotsija ei esita seadusest tulenevate nõuete täitmiseks vajalikku teavet, võib see mõjutada Tööotsija õigusi ja kohustusi ja Vastutav töötleja ei ole vastutav sellest tulenevate tagajärgede eest;
• töötlemine on vajalik Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks. Eelnev kohaldub eesmärkidele, mis on välja toodud Teatise 2. peatüki punktides d ja e;
• Tööotsija annab oma nõusoleku Isikuandmete töötlemiseks. Vastutav töötleja töötleb järgmisi liike Tööotsija Isikuandmeid Tööotsija antud nõusoleku alusel:
• Isikuandmed, mida töödeldakse Teatise 2. peatüki punktis b välja toodud eesmärgil, kui Isikuandmeid säilitatakse kauem kui kaksteist kuud;
• Tööotsija poolt Vastutavale töötlejale edastatud Isikuandmed, et hinnata Tööotsija finantsseisu. Eelnev kohaldub eesmärgile, mis on välja toodud Teatise 2. peatüki punktis a.;
• Meditsiinilised andmed, kui nende töötlemine on konkreetse töökoha eelduseks. Eelnev kohaldub eesmärgile, mis on välja toodud Teatise 2. peatüki punktis a;
• eelmiste tööandjate ja muude isikute soovitused. Eelnev kohaldub eesmärgile, mis on välja toodud Teatise 2. peatüki punktis a.
 
4. Isikuandmete vastuvõtjad ja allikad
Vastutav töötleja võib edastada Tööotsija Isikuandmeid järgmistele Tööotsija Isikuandmete vastuvõtjatele, väljaarvatud juhul kui kohalduvatest õigusaktid sätestavad teisiti:
• Vastutava töötlejaga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele (näiteks abistamaks Tööotsija hindamisel), mis tegutsevad mõnikord andmete volitatud töötlejatena ja/või (kaas)vastutavate töötlejatena;
kolmandatele osapooltele, kes pakuvad kandidaatide hindamisteenust ja muudele kolmandatele osapooltele, kes abistavad Vastutavat töötlejat uute Tööotsijate värbamisel (näiteks tööotsijate andmebaasi teenuspakkuja), tegutsedes mõnikord kui volitatud töötleja ja/või vastutav töötleja; 
• Tööotsija endistele tööandjatele, eesmärgil saada rohkem teavet Tööotsija tööalase kompetentsuse kohta;  
• osapooltele, kes on seotud Tööandja äriühingu toimimise ja edendamisega, muu hulgas andmesalvestusteenuse ja IT teenuste osutajatele, kes tegutsevad volitatud töötlejatena;
• julgeolekuteenuste osutajatele, muu hulgas videovalve teostamise, sellele juurdepääsu ja kontrollimise eesmärgil, kes tegutsevad volitatud töötlejatena;
• õiguskaitseasutustele või muudele kolmandatele osapooltele, kui taoline vajadus tuleneb kohalduvatest õigusaktidest.
Lisaks, võib Vastutav töötleja saada Isikuandmeid Tööotsija endistelt tööandjatelt, ametiasutustelt (kui see on lubatud kohalduvate õigusaktidega) ja värbamisteenuse osutajatelt.
 
5. Isikuandmete töötlemise ulatus ja kestus
Tööotsija Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, milles see on mõistlikult vajalik, et olla kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Kui Tööotsija valitakse Tööandja või SIA “Do it” vastavale töökohale, siis töödeldakse Tööotsija Isikuandmeid vastavalt TEATIS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA JA NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS sätestatule.
Vastutav töötleja säilitab Tööotsija Isikuandmeid niikaua, kuni see on nõutav vastavalt kohalduvatele õigusaktidele ja kuni see on vajalik eespool nimetatud Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
Näiteks, Tööotsija, kes ei osutunud töökohale valituks Tööandja või SIA “Do it” poolt, Isikuandmeid säilitatakse 12 kuud alates päevast, mil Tööotsijat teavitati töökohale mittevalituks osutumisest.
 
6. Isikuandmete edastamine Euroopa Liidust väljapoole
Mõnel juhul võib Vastutav töötleja edastada Isikuandmeid Euroopa Liidust väljapoole, näiteks juhul kui Vastutav töötleja kasutab Isikuandmete töötlemise lahendust, mis hoiustab Isikuandmeid Euroopa Liidust väljaspool.
Lähtuvalt konkreetsetest asjaoludest, rakendab Vastutav töötleja Määruses sätestatud asjakohaseid kaitsemeetmeid Isikuandmete kaitseks, näiteks sõlmib andmekaitse tüüptingimused, või kasutab konkreetseks olukorraks ettenähtud erandeid, näiteks Tööotsija hindamise vajalikkus Tööandja või SIA “Do it” poolt enne töösuhtesse astumist. Tööotsijal on õigus tutvuda teabega, mis seostub tema Isikuandmete edastamisega väljapoole Euroopa Liitu (näiteks saamaks koopia dokumendist, mis kirjeldab rakendatud asjakohaseid kaitsemeetmeid), kasutades käesolevas dokumendis toodud kontaktandmeid.
 
7. Tööotsija õigused Tööotsija Isikuandmete töötlemise osas
Tööotsijal on õigus taotleda Vastutavalt töötlejalt ligipääsu enda Isikuandmetele, nõuda teda käsitlevate Isikuandmete parandamist, kui Isikuandmed on ebaõiged, või nõuda Isikuandmete kustutamist. Tööotsijal on õigus nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist, või esitada vastuväite Isikuandmete töötlemisele, samuti nõuda Tööotsija Isikuandmete ülekandmist teisele juriidilisele või füüsilisele isikule, seal hulgas elektroonilisel teel, arvestades kohalduvates õigusaktides sätestatud erandeid. Tööotsijal on õigus esitada kaebuseid Andmekaitse Inspektsioonile, kui Tööotsija leiab, et tema õigusi on rikutud.
Tööotsijal on õigus oma nõusolek tagasi võtta selliste Isikuandmete töötlemise osas, mille töötlemise õiguslikuks aluseks on Tööotsija nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmiseks võib Tööotsija kasutada käesolevas dokumendis viidatud Vastutava töötleja kontaktandmeid.
Kui Tööotsija võtab oma nõusoleku tagasi, siis Vastutav töötleja lõpetab nõusoleku alusel töödeldud Isikuandmete töötlemise.
 
8. Isikuandmete automatiseeritud töötlemine  
Tööotsija Isikuandmeid võidakse automatiseeritult töödelda profileerimaks Isikuandmeid, eesmärgil selekteerida kandidaate, kes vastavad konkreetsetele Tööandja ja/või SIA “Do it” kriteeriumitele. Kui Vastutav töötleja rakendab automatiseeritud otsuste tegemist Tööotsija Isikuandmete töötlemiseks, siis Vastutav töötleja teavitab sellest Tööotsijat esimesel võimalusel.
Tööotsijal on alati õigus taotleda inimese sekkumist käesolevas peatükis kirjeldatud automatiseeritud otsuste tegemise osas tema suhtes.

Lae alla PDF versioon