Privaatsuspoliitika

Teatis isikuandmete töötlemise kohta ning nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Käesolev teatis isikuandmete töötlemise kohta ning nõusolek isikuandmete töötlemiseks kohaldub kõikidele veebipoe www.JYSK.ee (“Veebipood”) registreeritud kasutajatele („Kasutaja“) ning selle võimalikele klientidele (“Klient”), kes külastavad veebilehekülge www.JYSK.ee (“Veebilehekülg”) niisamuti kui ka Veebileheküljel viidatud JYSK tootemargi sotsiaalmeedia veebilehekülgi (“Sotsiaalmeedia.”)
Võttes siinkohal arvesse Kasutaja ja Kliendi isikuandmete töötlemist, mis leiab aset Veebipoes, Veebileheküljel ning Sotsiaalmeedias (“Lehed”), annab käesolev teatis Kasutajale ja Kliendile järgnevat teavet nende isikuandmete töötlemise kohta ning tagab Kasutaja ja Kliendi isikuandmete töötlemise aluse:
     • käesolev teatis annab Kasutajale ja Kliendile teavet 
     • Kasutaja ja Kliendi isikuandmete töötlemise kohta vastavalt Määruse (EL) 2016/670 ("Määrus") artiklitele 13 ja 14; ning pakub
Kasutajale ja Kliendile võimaluse väljendada oma nõusolekut Kasutaja või Kliendi isikuandmete töötlemiseks Veebilehekülgedel juhul, kui Kasutaja või Kliendi isikuandmete töötlemise aluseks on Kasutaja või Kliendi nõusolek.

1. Isikuandmete Vastutav Töötleja
Kasutaja
 ja kliendi isikuandmeid töötleb kaks ühist vastutavat töötlejat: JSYK ja DO IT.
1) JYSK:
    JYSK Linnen`n Furniture OÜ registrikood 10170660, registreeritud aadress: Endla 45, Tallinn;
    JYSK`i kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste suhtes on järgmised: Aadress: Endla 45, Tallinn, e-post: [email protected];
2) DO IT:
    SIA "Do It”: registrikood 40003733207, registreeritud aadress: Biķeru 4, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-1079 SIA Do It on JYSKi kontserni ettevõte ning see abistab JYSKi erinevates äriülesannetes, sealhulgas reklaamimise ja turunduse ning internetikaupluse IT-teenuste juures.
DO IT`i kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste suhtes on järgmised: Biķeru 4, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-1079, e-post [email protected].
Osutame JYSKile ja DO IT-ile edaspidi koos kui vastutavale  töötlejale
Kasutajatel ja klientidel on õigus võtta isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste asjus ühendust kas JYSKiga või DO IT-iga.
Andmekaitseametnik: Kasutajal ja Kliendil on ühtlasi õigus suhelda Vastutava Töötleja andmekaitseametnikuga selleks, et saada enda isikuandmete töötlemise kohta teavet, kasutades teabe saamiseks järgnevaid kontaktandmeid: e-post: [email protected].
 
2. Kasutaja ja Kliendi Isikuandmed ja Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Vastutav Töötleja töötleb Lehtedel järgnevalt nimetatud eesmärkidel Kasutajate ja Klientide isikuandmeid (“Isikuandmed”):
     • Veebipoes Kasutaja registreerimiseks ja autentimiseks: nimi, perekonnanimi, e-mail ja salasõna ning ka kolmandatelt osapooltelt (näiteks Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., SIA Draugiem, Google LLC ja muud sarnased ettevõtted) saadud Kasutaja autentimise ja profiili andmed, lähtudes Kasutaja juhistest ja valikutest;
     • Veebipoes ostude tegemiseks ning tellitud kaupade tarnimiseks: elukoha ja/või asukoha aadress, kontaktandmed, Kasutaja number, nimi, perekonnanimi, teave maksemeetodite kohta, kaupade eest tasumise valikud ning muu sarnane finantsteave, kui see võib osutuda vajalikuks;
     • Vastutava Töötleja finantsarvestuse eesmärkidel, näiteks selleks, et pidada raamatupidamisarvestust: tellimuste ajalugu, makseandmed, tarneteave;
     • Vastutava Töötleja ettevõtte äriarenguks, kaupade ja teenuste parendamiseks ning turundustegevusteks, teiste hulgas eesmärgiga kohandada Lehtede ja reklaamteatiste toimimist Kasutaja ostueelistustele: nimi, perekonnanimi, kontaktandmed, sugu, sünniaeg, ostueelistused, teave Veebilehekülgede kasutamise kohta, pildid, videod, külastatud Veebileheküljed, IP aadress, teave geograafilise asukoha kohta (kui vastav teave on antud), Sotsiaalmeedia kasutamise harjumused seoses Vastutava Töötleja kaupade ja teenustega, teave allahindluste ning teiste sarnaste kampaaniate kohta (näiteks kupongid), küpsiste kasutamisel töödeldud Isikuandmed;
     • Tarbijamängude, kaubanduslike loteriide, loosimiste jm taolise korraldamine, sealhulgas osalejate registreerimine, võtjate väljaselgitamine/loosimine, võitude/auhindade väljaandmine ning eelnevaga seotud õigusaktidest sätestatud kohustuste täitmine: eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed, sugu, andmed ostude kohta;
     • Kaubanduslike teadaannete ehk turundusmaterjalide edastamiseks kasutajatele ja klientidele e-posti teel: eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed, sugu ning teave veebiostude kohta;
     • Vastutava Töötleja turvalisuse tagamiseks: eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed, videosalvestised, pildid (videovalvega seotud isikuandmete töötlemise teatisega saate tutvuda siin), IP aadress, Veebilehekülgede kasutamisega seotud andmed, küpsiste kasutamisel töödeldavad Isikuandmed;
     • Mis tahes seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, riigiasutustele teabe andmiseks, teiste hulgas Maksuametile: kõik eelnimetatud Isikuandmed, kuid üksnes ulatuses, milles see on vajalik kohalduvate õigusaktide kohaselt;
     • Dokumentide arhiveerimise eesmärkidel: kõik sellised Isikuandmed, mis on vajalikud Vastutava Töötleja kohustuste täitmiseks, arvestades käesolevas dokumendis või seaduses sätestatud säilitamisperioode.
 
3. Isikuandmete töötlemise alus
Vastutav Töötleja töötleb Isikuandmeid, kui:
     • Kasutaja Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või sõlmimiseks (Veebipoes Kasutaja registreerimiseks ja autentimiseks, Veebipoe vahendusel ostude tegemiseks ning kaupade tarneks), näiteks on Kasutaja aadressi töötlemine vajalik selleks, et kaup Kasutajani tarnida, samuti on teatud andmete töötlemine vajalik kaubanduslike loteriide, tarbijamängude, loosimiste korraldamisel seoses kinkelepingu ettevalmistamisega ning selle sõlmimisega. Kui Kasutaja ei tee Vastutavale Töötlejale teatavaks oma Isikuandmeid, mis on viimasele vajalikud lepingu täitmiseks, ei saa Vastutav Töötleja lepingut täita. Vastutav Töötleja ei ole sel juhul mis tahes kaasnevate tagajärgede eest vastutav;
     • Kasutaja ja Kliendi isikuandmete töötlemine on vajalik mis tahes seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, mida Vastutav Töötleja peab järgima, muu hulgas ametiasutustele Kasutaja ja/või Kliendi andmete jagamine kriminaalmenetluse käigus, maksukohustuste täitmiseks, tarbijamängude, loteriide, loosimiste jmt korraldamiseks või et järgida raamatupidamisdokumentide haldamise nõudeid. Kui Vastutaval Töötlejal ei ole vajalikke Isikuandmeid seaduse järgimiseks, võib see niisamuti mõjutada Kasutaja või Kliendi õiguseid ja kohustusi. Vastutav Töötleja ei vastuta mistahes taoliste tagajärgede eest;
     • Töötlemine on vajalik Vastutava Töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvide tagamise eesmärgil, näiteks Isikuandmete töötlemine oma huvide kaitseks võimalike vaidluste korral, Vastutava Töötleja poolt turvalisuse tagamiseks või Vastutava Töötleja ettevõtte arengu ja andmetöötlusoperatsioonide optimeerimiseks (sealhulgas isikuandmete edastamine teistele Vastutava Töötlejaga seotud ettevõtetele); 
     • Kasutaja või Klient on andnud oma Isikuandmete töötlemiseks nõusoleku järgnevateks juhtudeks:
     • Vastutava Töötleja ettevõtte arenguks, kaupade ja teenuste parendamiseks ning turundustegevuseks, teiste hulgas eesmärgiga kohandada Lehti ja reklaamteatiseid Kasutaja ostmisharjumustele. Näiteks on nõusolek vajalik selleks, et koguda läbi küpsiste kasutuse Isikuandmeid eesmärgiga jälgida Klientide ja Kasutajate harjumusi Veebilehekülje ning Veebipoe kasutamisel või kasutada Sotsiaalmeedia vahendusel kogutud teavet, et reklaamida Vastutava Töötleja kaupu ning teenuseid;
     • Küpsiste kasutamiseks;
     • Nõusoleku alusel automatiseeritud otsustustegevuseks ja profileerimiseks, nagu seda on täpsemalt kirjeldatud käesoleva dokumendi Jaotises 8, muuhulgas töödeldakse isikuandmed nagu sugu, sünniaeg, ostmisharjumused, teave Lehtede kasutamise ja kasutusharjumuste kohta, fotod, videod, külastatud Veebileheküljed, IP aadress, teave geograafilise asukoha kohta, Vastutava Töötleja kaupade ja teenustega seotud Sotsiaalmeedia kasutamise harjumused ning teavet allahindluste ning muude taoliste kampaaniate kohta töödeldakse käesolevas dokumendis nimetatud eesmärkidel;
     • Kasutaja või Kliendiga ühenduse võtmiseks eesmärgiga saata neile telefoni, posti, faksi või e-kirja teel reklaamteateid;
     • Kasutaja või Kliendiga ülalmainitud vahendeid kasutades ühenduse võtmiseks selleks, et reklaamida neile kolmandate osapoolte kaupu;
     • Kasutaja autentimisandmete ja profiiliandmete töötlemiseks, mis on saadud kolmandatelt osapooltelt (näiteks Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., SIA Draugiem, Google LLC ja muud sarnased ettevõtted.
     • Kaubanduslike teadaannete edastamiseks e-posti teel eesmärgiga teavitada JYSKi uudistest ja päevakohastest pakkumistest, kui klient ja/või kasutaja on registreerinud end e-kirjade saajaks aadressil www.JYSK.ee, ja nõustunud isikuandmete töötlemisega kooskõlas käesoleva JYSKi privaatsuspoliitikaga, ja/või kaubanduslike teadaannete sisu puudutab sarnaseid tooteid, milliseid kasutaja ja/ või klient on JYSKilt ostnud enne kaubanduslike teadete saamist.

4. Isikuandmete vastuvõtja
Vastutav Töötleja võib Kasutaja või Kliendi Isikuandmeid edastada järgnevatele Isikuandmete vastuvõtjatele, välja arvatud juhul, kui kohalduvad õigusaktid näevad ette teisiti:
     • Isikuandmete töötlemise optimeerimise eesmärgil Vastutava Töötlejaga seotud ettevõtetele, mis on asutatud Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas ning kes tegutsevad kui isikuandmete volitatud töötlejad või eraldiseisvad vastutavad töötlejad;
     • Osapooltele, kes on seotud Vastutava Töötleja ettevõtte toimimise ja äritegevuse arendamisega ning kes tegutsevad kui isikuandmete volitatud töötlejad, seal hulgas, kuid mitte ainult, IT-teenuste pakkujad, andmesalvestusteenuste pakkujad, massimeedia, loomeagentuurid, reklaami- ja turundusteenuste pakkujad ning ürituste sponsorid;
     • Õiguskaitseasutustele või teistele kolmandatele osapooltele kui see osutub vajalikuks kohalduva seadusandluse kohaselt.
     • Kasutaja Isikuandmeid võidakse edastada ka sellistele Vastutava Töötleja või tema grupi ettevõtete poolt kasutatavatele teenusepakkujatele, mis on seotud Vastutava Töötleja Veebipoe kaudu tehtud tellimuste esitamisel tekkivate kohustuste täitmisega, näiteks kulleritele, teistele posti- ja tarneteenuseid osutavatele ettevõtetele, finantsteenuste osutajatele, teiste hulgas Kasutajale liisinguteenuste pakkujatele.
Vastutav Töötleja võib Isikuandmeid vahetada veel riigiasutuste ja -esindajatega, koostööpartneritega, kes pakuvad autentimislahendusi (näiteks, Facebook Inc, Facebook Ireland Ltd, SIA Draugiem, Google LLC) ning teiste Vastutava Töötlejaga samasse gruppi kuuluvate ühingutega, kes on seotud Kasutaja või Kliendi Isikuandmete töötlemisega.

5.  Isikuandmete töötlemise ulatus ja periood
Kasutaja ja Kliendi Isikuandmeid töödeldakse niivõrd, kuivõrd see on mõistlikult võttes vajalik, eeldusel, et töötlemine on vastavuses kehtivate seadusest tulenevate nõuetega, sealhulgas:
     • Kõiki lepingulisi andmeid säilitatakse tavaliselt kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist;
     • Kõiki finantsandmeid säilitatakse tavaliselt 7 aastat pärast vastava finantskande tegemist meie raamatupidamissüsteemi, arvestades vastava majandusaasta lõpust;
     • Kõiki suhtlusandmeid säilitatakse tavaliselt 3 aastat pärast konkreetse suhtluse lõppemist;
     • Nõusolekut puudutavaid andmeid säilitatakse nõusoleku kehtivusaja jooksul, võttes arvesse vajadust teavet uuendada ning kustutada vananenud andmed (näiteks andmed, mis on saadud läbi profileerimise);
     • Andmeid, mis võivad anda aluse lepinguväliste nõuete esitamiseks, võidakse säilitada maksimaalselt kuni 10 aastat, võttes arvesse võimalikult väheste andmete kogumise nõuet;
Vastutav Töötleja kohustub säilitama Kasutaja ja Kliendi Isikuandmeid seaduses sätestatud tähtaja jooksul ning senikaua, kui see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
Vastutav Töötleja lähtub muuhulgas ka järgnevatest säilitusperioodidest:
Töötlemise eesmärk
Isikuandmete säilitusperiood
Kasutaja registreerimine ning autentimine Veebipoe kasutamiseks; Veebipoes ostude tegemiseks ning ostude tarnimiseks
Senikaua kuni Kasutaja on registreeritud, aga mitte kauem kui 3 aastat viimasest korrast, mil Kasutaja oma Veebipoe kontole sisenes.
Finantsandmed; dokumentide arhiveerimine; muude seadusest tulenevate nõuete täitmine
Säilitamine põhineb säilitusperioodidel, mis on välja toodud kohalduvates õigusaktides.
Vastutava Töötleja äritegevuse arendamine, kaupade ja teenuste reklaamimine
Isikuandmeid säilitatakse nii kaua ja sellises mahus nagu on tarvis vastava eesmärgi saavutamiseks v.a. juhtudel, kui Kasutaja või Klient on oma nõusoleku tagasi võtnud või ta on õigustatult esitanud vastuväite oma Isikuandmete töötlemisele
Kaubanduslike loteriide, tarbijamängude, loosimiste korraldamine
3 aastat vastava loterii, mängu või loosimise lõpust
Turvalisuse tagamine
Isikuandmeid säilitatakse nii kaua ja sellises mahus nagu on tarvis vastava eesmärgi saavutamiseks v.a. juhtudel, kui Kasutaja või Klient on õigustatult esitanud vastuväite oma Isikuandmete töötlemisele

6.  Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu
Mõningatel juhtudel võib Vastutav Töötleja edastada Isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu, näiteks kui andmesalvestusteenuseid osutatakse väljapool Euroopa Liitu (näiteks, USAs).
Vastutav Töötleja valib, milliseid Määruses välja toodud asjakohaseid kaitsemeetmeid ta kasutab, näiteks kohaldab standardseid andmekaitseklausleid (vastavalt Määruse artiklile 46) või kasutab asjakohaseid erandeid (vastavalt Määruse artiklile 49). Kasutajal ja Kliendil on õigus saada teavet oma Isikuandmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Liitu kui nad pöörduvad Vastutava Töötleja poole, kasutades ülal välja toodud kontaktandmeid.

7.  Kasutaja ja Kliendi õigused
Kasutajal ja Kliendil on õigus Vastutavalt Töötlejalt nõuda ligipääsu oma Isikuandmetele, parandada ebaõigeid isikuandmeid või nõuda andmete kustutamist. Kasutajal ja Kliendil on õigus nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist või esitada töötlemisele vastuväiteid niisamuti kui ka Kliendi või Kasutaja õigus Isikuandmete üle kandmiseks (Isikuandmete edastamine teisele füüsilisele või juriidilisele isikule), elektroonilisi vahendeid kasutades, võttes arvesse kohalduvatest õigusaktidest tulenevaid erandeid. Kasutajal ja Kliendil on ühtlasi õigus esitada kaebusi Eesti Andmekaitse Inspektsioonile, kui nad leiavad, et nende õigusi on rikutud.
Kasutajal ja Kliendil on õigus võtta oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks tagasi juhul, kui Isikuandmete töötlemise aluseks on nende nõusolek. Kasutaja ja Klient võivad oma nõusoleku tagasivõtmiseks kasutada käesolevas dokumendis esitatud Vastutava Töötleja kontaktandmeid. Kui Kasutaja või Klient võtab tagasi oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks või Veebipoodi sisse logimisel kolmandate osapoolte teenuste kasutamisel Kasutaja või Kliendi Isikuandmete vahetamiseks, on Vastutaval Töötlejal õigus piirata oma teenuste osutamise ulatust ja funktsionaalsust, seal hulgas ka oma Veebilehekülgede ja Veebipoe toimimise ulatust. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemistoiminguid, mis leidsid aset enne nõusoleku tagasivõtmist.
Mõningatel juhtudel ei ole Vastutaval Töötlejal võimalik pakkuda Kasutajale või Kliendile asjakohaseid teenuseid, kui tulenevalt nõusoleku tagasi võtmisest ei ole Vastutava Töötleja käsutuses teenuste osutamiseks ja/või vajaliku funktsionaalsuse tagamiseks nõutud Isikuandmeid.

8. Isikuandmete automatiseeritud töötlemine
Kasutaja ja Kliendi Isikuandmeid töödeldakse automaatselt eesmärgiga arendada Vastutava Töötleja äritegevust, parendada kaupu ja teenuseid ning turunduslikel eesmärkidel, teiste hulgas Lehtede ja reklaamteatiste kohandamiseks Kasutaja ostmisharjumustega. Nimelt võib Vastutav Töötleja analüüsida Veebilehekülgede külastuste ja kasutamisega seotud andmeid eesmärgiga pakkuda igale Kasutajale või Kliendile reklaame, kaupu, teenuseid, allahindluseid ning kampaaniaid, mida on kohandatud vastavalt iga Kasutaja või Kliendi harjumustele või huvidele.

9. Isikuandmete töötlemine ja küpsised
Lisaks käesolevas dokumendis eespool nimetatud Isikuandmete töötlemist puudutavatele sätetele on käesolevas jaotises välja toodud detailsem teave Isikuandmete töötlemise kohta küpsiste abil.
Küpsis on väiksemahuline tekstifail, mille salvestamiseks arvuti kõvakettale on vajalik nõusoleku saamine. Kui isik annab oma nõusoleku, lisatakse fail kõvakettale ning seejärel võimaldab küpsis analüüsida, kes veebilehekülge külastavad või teavitada isikut konkreetse veebilehekülge külastamisest. Küpsised võimaldavad veebirakendustel Klientide või Kasutajate päringutele individualiseeritud vastuseid anda. Veebirakendus võimaldab veebilehekülje toimimist kohandada vastavaks Kliendi või Kasutaja vajadustele ja huvidele, kogudes ja jättes meelde teavet nende eelistuste kohta.
Vastutav Töötleja kasutab veebilehe liiklusvoogu jälgivaid küpsiseid, et analüüsida andmeid veebilehekülgede külastuste kohta ning parendada veebilehekülge, et viia see vastavusse Kliendi või Kasutaja vajadustega. Nimetatud teavet kasutatakse üksnes statistilise analüüsi eesmärgil ning seejärel kustutakse andmed süsteemist.
Küpsised võimaldavad Kliendile või Kasutajale tagada veebilehekülje parema kasutuskogemuse. Mitte ühelgi juhul ei võimalda küpsis Vastutavale Töötlejale ligipääsu Kliendi või Kasutaja arvutisse. Kliendil või Kasutajal on valikuvabadus kas küpsiste kasutamisega nõustuda või nende kasutamine keelata. Enamus veebibrausereid annavad automaatselt nõusoleku küpsiste kasutamiseks, kuid sellele vaatamata on veebibrauseri sätteid muutes võimalik üldjuhul keelata küpsiste kasutamine, mille tulemusena võib Kliendi või Kasutaja asjakohase veebilehekülje täielik kasutamine olla takistatud.
Rohkem küpsiste kohta.

Laadi siin alla kogu privaatsuspoliitika