Videovalve JYSKi kauplustes
Teade isikuandmete töötlemise kohta videovalve teostamisel Eestis asuvates JYSKi kauplustes
Käesolev teade on isikuandmete töötlemise kohta OÜ JYSK Linnen`n Furniture poolt, registrikood: 10170660, registreeritud aadress: Endla 45, Tallinn (“JYSK”), ja SIA "Do It”, registrikood: 40003733207, registreeritud aadress: Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Ulbroka, Biķeru 4, LV-1079, Latvija  (“DO IT”), teostades videovalvet Eestis asuvates JYSKi kauplustes (“JYSK kauplused”).
Videovalvet teostatakse, kasutades selleks JYSK kauplustesse paigaldatud videovalve kaameraid.
 
Isikuandmete Vastutav Töötleja
Isikuandmeid töötleb kaks ühist vastutavat töötlejat: JYSK ja DO IT.
1) JYSK :
JYSK Linnen`n Furniture OÜ registrikood 10170660, registreeritud aadress: Endla 45, Tallinn;
2) DO IT SIA "Do It”: registrikood 40003733207, registreeritud aadress: Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Ulbroka, Biķeru 4, LV-1079, Latvija. SIA Do It on JYSKi kontserni ettevõte ning see abistab JYSKi erinevates äriülesannetes, sealhulgas IT-teenuste osas JYSK kauplustes.
Osutame JYSKile ja DO IT-ile edaspidi koos kui vastutavale töötlejale.
 
Kontaktinfo
Vastutava Töötlejaga on võimalik ühendust saada, kasutades järgnevaid kontaktandmeid:
Aadress: Endla 45, Tallinn, e-post: [email protected].
 
Isikuandmed
Vastutav Töötleja töötleb üksnes kujutisi, millel on JYSK kaupluste külastajad, kes on sisenenud kaamera vaatealasse ning, salvestades nende väljanägemise ning käitumise (“Isikuandmed”) ajal, mil JYSK kauplustes viiakse läbi videovalvet.
 
Isikuandmete töötlemise eesmärk
Vastutav Töötleja töötleb Isikuandmeid eesmärgiga ennetada ja tuvastada kuritegusid ja rikkumisi, et kaitsta JYSK kauplustes asuvat vara ning eelmainitud kauplustes asuvaid inimesi. Näiteks on Isikuandmete töötlemine vajalik, et leida üles isik, kes on lahkunud ükskõik millisest JYSK kauplusest, maksmata kauplusest võetud kaupade eest või kellel on kavatsus kaubad endaga kaasa võtta nende eest eelnevalt maksmata (vargus). Juhul, kui mõni kuritegu pannakse toime teiste klientide ja/või Vastutava Töötleja töötajate suhtes, on Vastutaval Töötlejal võimalik avaldada vajalikku teavet asja uurivatele ametiasutustele.
 
Isikuandmete töötlemise alus
Teie Isikuandmete töötlemise aluseks on Vastutava Töötleja õigustatud huvid. Antud juhul on Vastutava Töötleja õigustatud huvideks Vastutava Töötleja JYSK kauplustes asuva vara kaitse kahjustamiste või varguste eest ning kõikide JYSK kauplustes viibivate isikute (kliendid või töötajad) kaitse. Videovalve on muuhulgas õigustatud tulenevalt JYSK kauplustes sageli aset leidvate rikkumiste tõttu.
 
Isikuandmete saajad
Teie Isikuandmed saavad endale, olenevalt igast konkreetsest üksikjuhtumist, JYSK kaupluste volitatud töötajad ning kohtueelse uurimise asutused, DO IT autoriseeritud töötajad, politsei, riiklikud julgeolekuasutused, prokuratuur (saamaks tõendeid kriminaalasjades), kohtud (saamaks tõendeid asjakohastes menetlustes) ning teised sarnased asutused ja volitatud osapooled, kuid üksnes juhul, kui see on vajalik ning asjakohane JYSK poes läbi viidud rikkumise uurimiseks.
 
Säilitamisperiood
Teie isikuandmeid säilitatakse 3 kuud, kuid mitte kauem kui üks aasta, kui see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Näiteks, kui tuvastatakse rikkumine asjakohases JYSK kaupluses, võidakse teie Isikuandmeid sisaldavat videosalvestist kasutada asitõendina nii kaua kui see on vajalik vastava rikkumise uurimiseks tulenevalt kohalduvatest seadustest ja määrustest. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et Vastutav Töötleja vaatab salvestised üle üksnes juhul, kui aset on leidnud reaalne vahejuhtum.
 
Teie õigused
Teil on õigus:
• nõuda, et Vastutav Töötleja võimaldaks teile ligipääsu teie Isikuandmetele, nõuda üksnes oma Isikuandmete osas andmete parandamist või kustutamist või piirata nende töötlemist;
• esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes;
• esitada kaebus järelevalveasutusele, st. Eesti Andmekaitse Inspektsioonile.
 
Kui soovite täiendavat teavet oma Isikuandmete töötlemise kohta, siis palun võtke ühendust Vastutava Töötlejaga, kasutades selleks teavituse alguses välja toodud kontaktandmeid.